ZWROT KOSZTÓW ZA OKULARY

Pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty okularów tym pracownikom, którzy użytkują monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, to jest zazwyczaj co najmniej przez 4 godziny dziennie . Chodzi przy tym o czas pracy faktycznie przepracowany przy monitorze. Oznacza to przykładowo, że refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych nie przysługuje pracownikowi, który wprawdzie ma wadę wzroku, ale nie pracuje przy komputerze przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. O tym, że pracownik powinien mieć okulary do pracy z monitorem decyduje lekarz okulista, wystawiając przy tym odpowiednie zaświadczenie. W zaświadczeniu tym lekarz powinien określić miedzy innymi moc szkieł.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Okulary ochronne do stosowania przy obsłudze monitorów ekranowych stanowią niezbędny środek ochrony indywidualnej pracownika przed działaniem szkodliwych lub uciążliwych warunków pracy. Faktura na zakup okularów ochronnych jest dowodem spełnienia tego obowiązku. Pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi koszt szkieł, robocizny i standardowej oprawy, przy czym żadne przepisy nie ograniczają wysokości kosztów oprawek. Przepisy określają jedynie, że okulary korekcyjne zapewnia pracodawca, natomiast nie wyznaczają udziału pracodawcy w kosztach zakupu takich okularów pracownikowi, który pracuje przy monitorze komputerowym. Oznacza to, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel określa pracodawca, przy czym środki te powinny umożliwiać zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza. Pracodawca może w przepisach wewnętrznych firmy ustalić, że zwrotowi podlegają jedynie określone kwoty za szkła i oprawkę (na przykład koszt najtańszych na rynku szkieł i oprawek). Ważne jest to, że pracodawca ma obowiązek zrefundować koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (a także zatrudnionym praktykantom i stażystom). Nie musi zwracać takich kosztów w przypadku osób współpracujących z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, chociaż może zrekompensować wydatki na okulary także współpracownikom. Wydatki ponoszone przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze należą do grupy wydatków ponoszonych w związku z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Ponieważ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. nie precyzuje pojęcia „okulary korygujące”, również w sytuacji gdy pracodawca zapewnia pracownikowi soczewki kontaktowe, których potrzeba stosowania wynika z zaleceń lekarza, wartość tego świadczenia nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tego pracownika.

UWAGA! Regularnie, przynajmniej raz w roku, kontroluj swój wzrok; stosuj soczewki okularowe z powłoką uszlachetniającą – co najmniej antyrefleksyjną; jeżeli masz powyżej 40-ego roku życia stosuj specjalne okulary do pracy z bliska i odległości pośrednich, które będą uwzględniały charakter Twojej pracy i oczekiwania wzrokowe.

Podstawa prawna

  • Art. 21 ust. 1 pkt 11 i 11a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

  • § 2 pkt 1 i 4 i § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).

  • § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.)

BADANIE WZROKU

Wasze spojrzenie nie jest kryształowo czyste? U nas możecie sprawdzić jakość widzenia. W każdym z naszych salonów możecie Państwo bezpłatnie dokonać badania wzroku.


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ